Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Os oes gennych chi’r sgiliau a’r rhinweddau i greu gwell cyfiawnder i bawb, rydym yn eich annog i wneud cais. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob cefndir, ac mae eich rhinweddau personol yr un mor bwysig â’ch profiad proffesiynol. Byddwch chi, a phob ymgeisydd arall, yn cael eich trin yn deg a chyfartal.

Mae hwn yn drosolwg o’r broses ymgeisio. Gallwch ddarllen manylion pellach yn y pecyn i ymgeiswyr ar gyfer y rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi, yn ogystal â chanllawiau llawn ar y wefan pan fyddwch yn gwneud cais.

Sut i wneud cais

Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i swydd wag sy’n addas i chi, bydd gofyn i chi lenwi ffurflen gais ar-lein ac, mewn rhai achosion, cyflwyno CV. Bydd pob cyfathrebiad gennym ni yn cael ei anfon atoch drwy e-bost, felly bydd angen cyfeiriad e-bost dilys arnoch i fewngofnodi a gwneud cais.

Byddwn yn anfon e-bost atoch i gadarnhau unwaith y byddwn wedi cael eich cais. Os cewch eich gwahodd i asesiad wedi hynny, byddwch yn gallu trefnu dyddiad ac amser. Byddwn hefyd yn anfon pecyn ymgeisio atoch gyda mwy o fanylion am yr asesiad a sut i baratoi.

Gwiriadau cyn cyflogi

Mae pob cynnig am gyflogaeth yn amodol ar nifer o wiriadau cyn cyflogi i fodloni gofynion diogelwch a phersonél. Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen gais yn llawn ac yn gywir, fel y gellir cynnal yr archwiliadau hyn heb oedi cyn belled â’ch bod yn cael cynnig swydd gyda ni.

Ceisiadau presennol

 Os ydych chi eisoes wedi cychwyn neu wedi cyflwyno cais, cliciwch ar y rhestr cwymplen ‘Your Applications’ ar yr ochr dde ar frig y dudalen i olrhain cynnydd eich cais.

O fewn y rhestr hon gallwch weld pob swydd rydych wedi gwneud cais amdani. O dan bob teitl swydd, gallwch olrhain statws eich cais, adolygu unrhyw ohebiaeth a anfonir ynglŷn â’r cais, ac adolygu manylion am y rôl.

Addasiad rhesymol

Os oes gennych anabledd, anhawster dysgu neu gyflwr iechyd a bod angen cymorth arnoch gyda’ch cais, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â’r pwynt cyswllt yn yr hysbyseb swydd cyn gynted â phosibl cyn y dyddiad cau.

Hefyd, llenwch yr adran ‘Assistance Required’ ar y dudalen ‘Additional Requirements’ ar eich ffurflen gais. Dyma lle y gallwch roi gwybod i ni am unrhyw gymorth y gallai fod ei angen arnoch yn ddiweddarach yn y broses recriwtio, er enghraifft mynediad i gadair olwyn mewn cyfweliad, neu wasanaethau gweithiwr proffesiynol gwasanaeth iaith.

Cynllun Gwarantu Cyfweliad (GIS)

Fel rhan o’r Gwasanaeth Sifil, rydym yn gwarantu y byddwn yn cyfweld unrhyw un sydd ag anabledd a ddiffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Dywedwch wrthym pan fyddwch yn gwneud cais os yw hyn yn berthnasol i chi drwy lenwi’r adran ‘Additional Requirements’. Fel hyn, byddwch yn elwa o’r GIS ac yn cael y cymorth y mae gennych hawl iddo o’r cychwyn cyntaf.

Mae’r GIS yn gwarantu y cewch eich gwahodd i gyfweliad, ar yr amod eich bod yn bodloni’r meini prawf gofynnol. Nid yw’n gwarantu swydd.

Yn y cyfweliad, bydd pob ymgeisydd yn cael ei farcio ar sail teilyngdod yn unig, yn unol ag Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ymwrthodiad

Dylai pob cais gael ei wneud yn uniongyrchol gennych chi i GLlTEM.