HM Courts & Tribunals Service - Who we are Welsh

Pwy ydym ni

Un o asiantaethau’r Weinyddiaeth Cyfiawnder yw Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi (GLlTEM). Rydym yn darparu cymorth gweinyddol i’r system gyfreithiol ledled Cymru a Lloegr, gan sicrhau bod cyfiawnder yn gweithio i bawb.

Rydym ar hyn o bryd yn dechrau cyfnod o newid sylweddol, gyda buddsoddiad o £ 1bn a fydd yn trawsnewid ein sefydliad dros y pum mlynedd nesaf.

Mae ein staff yn helpu i sicrhau bod pob unigolyn a busnes yn y DU yn cael mynediad at gyfiawnder, gan gynnwys:

 • dioddefwyr a thystion troseddau
 • diffynyddion a gyhuddwyd o gyflawni troseddau
 • defnyddwyr mewn dyled neu gydag anghydfodau eraill
 • pobl sy’n ymwneud â mabwysiadu neu amddiffyn plant
 • busnesau sy’n ymwneud ag anghydfodau masnachol
 • unigolion sy’n mynnu eu hawliau cyflogaeth neu’n herio penderfyniadau cyrff y llywodraeth.
 • pobl yr effeithir arnynt gan berthynas sydd wedi chwalu.

 

Rydym yn gyfrifol am:

 • darparu gweinyddiaeth i ategu system llysoedd a thribiwnlysoedd deg, effeithlon a hygyrch
 • cefnogi barnwriaeth annibynnol wrth iddi weinyddu cyfiawnder
 • hybu gwelliannau ym mhob agwedd ar weinyddu’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd
 • cydweithio’n effeithiol â chyrff ac asiantaethau cyfiawnder eraill, gan gynnwys y proffesiynau cyfreithiol, i wella mynediad at gyfiawnder
 • cydweithio ag adrannau ac asiantaethau’r llywodraeth i wella ansawdd ac amseroldeb eu penderfyniadau er mwyn lleihau nifer yr achosion sy’n dod gerbron llysoedd a thribiwnlysoedd.

 

Y rhaglen ddiwygio

Ar hyn o bryd, rydym yn darparu gwasanaethau cyhoeddus wyneb yn wyneb yn adeiladau’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd, o bell drwy ganolfannau busnes, ac yn ddigidol drwy nifer gyfyngedig o wasanaethau ar-lein.

Ein huchelgais yw darparu system gyfiawnder o’r radd flaenaf, a sicrhau bod y gwasanaethau a ddarparwn yn well i bawb – drwy well darpariaeth mewn adeiladau llysoedd a thribiwnlysoedd, gyda chanolfannau gwasanaeth cenedlaethol sydd newydd eu cynllunio, a thrwy well opsiynau digidol.

Rydyn ni’n gwneud hyn drwy raglen ddiwygio gwerth £ 1bn, sy’n golygu bod nawr yn amser gwych i ymuno â ni. Bydd y cyfle unwaith-mewn-cenhedlaeth hwn yn creu system symlach a mwy defnyddiol i bawb sy’n ei defnyddio ac sy’n gweithio ynddi – am lawer llai o gost i’r trethdalwr.


Ein gwerthoedd

Ymunwch â GLlTEM fel gweithiwr a chewch eich cyflwyno i’r pedwar gwerth sy’n ein harwain, yn ein hysbrydoli ac yn ein helpu i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus rhagorol i bawb.

Pwrpas

Dyngarwch

Gonestrwydd

Gyda’n gilydd

Pwrpas
Mae cyfiawnder yn bwysig. Rydym yn falch ein bod yn gwneud gwahaniaeth i’r cyhoedd yr ydym yn eu gwasanaethu.

Dyngarwch
Rydym yn trin eraill fel yr hoffem gael ein trin. Rydym yn gwerthfawrogi, yn cefnogi ac yn annog pawb i fod y gorau y gallant fod.

Gonestrwydd
Rydym yn arloesi, yn rhannu, ac yn dysgu. Rydym yn ddewr ac yn chwilfrydig, gan chwilio am syniadau i wella’r gwasanaethau a darparwn.

Gyda’n gilydd
Rydym yn gwrando, yn cydweithio ac yn cyfrannu, gan weithio gyda’n gilydd at ein pwrpas cyffredin.