HM Courts & Tribunals Service - Diversity inclusion Welsh

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Os rydym eisiau creu gwell cyfiawnder i bawb, mae arnom angen gweithlu amrywiol sy’n cynrychioli’n well y bobl yr ydym yn eu gwasanaethu. Mae amrywiaeth yn cryfhau ein penderfyniadau ac yn dod ag amrywiaeth o safbwyntiau. Dyna pam mae gennym strategaeth i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a lles.

“Rwy’n falch o amrywiaeth a chynhwysiant GLlTEM, a gwn fod llawer o bobl eisoes wedi gwneud llawer i’w gefnogi a’i hyrwyddo. Mae gosod strategaeth glir, bwerus newydd sydd wedi’i chynllunio i arwain at weithredu go iawn a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn gyfle gwych. Rwy’n cefnogi ac yn annog pobl i feddwl mewn ffordd radical, ac i fod yn feiddgar wrth roi amrywiaeth a chynhwysiant hyd yn oed yn fwy cadarn wrth wraidd pwy ydym ni a sut rydym yn gweithio.”

Rydym yn annog ein harweinwyr i wneud y gorau o’r bobl dalentog sydd gennym yn GLlTEM, waeth beth fo’u cefndir neu eu rhinweddau. Ac fel darparwr gwasanaeth, mae’n bwysig i ni ystyried y grŵp amrywiol o bobl sy’n defnyddio’r system gyfiawnder. Felly, er ein bod ar hyn o bryd yn un o’r cyflogwyr mwyaf cyfeillgar i fenywod yn Whitehall, yr ydym yn edrych i adlewyrchu ein cymdeithas amrywiol yn fwy byth wrth inni drawsnewid ein gwasanaeth.

Mae ein strategaeth cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a lles ar waith i sicrhau bod GLlTEM yn:

  • darparu gwasanaethau teg a hygyrch gyda mynediad cyfartal i bob defnyddiwr
  • sefydliad cynhwysol i staff a chwsmeriaid, lle caiff pawb eu trin yn deg a chyda pharch, beth bynnag fo’u cefndir
  • gweithlu amrywiol, sy’n adlewyrchu cymdeithas ar bob lefel
  • blaenoriaethu lles, gyda diwylliant sy’n hybu iechyd meddyliol, corfforol ac emosiynol da i bob un o’n cydweithwyr.

Mae nifer o rwydweithiau amrywiaeth ar draws GLlTEM, y Weinyddiaeth Cyfiawnder a’r Gwasanaeth Sifil ehangach gyda phob un yn darparu mynediad i gymuned gyfoethog o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys y rhwydwaith anabledd, y fforwm cydraddoldeb rhywedd, SPIRIT (LGBT +) a llawer mwy.