HM Courts & Tribunals Service - Training development Welsh

Hyfforddiant a datblygiad

Mae gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yn rhan annatod o weithio yma fel ein bod wedi ei gynnwys yn addewid ein pobl – y cytundeb a wnawn gyda chi pan fyddwch yn ymuno. Mae hyn yn cynnwys cyfleoedd datblygu helaeth, sy’n cefnogi eich cynnydd o fewn GLlTEM, y Gwasanaeth Sifil ehangach, neu du hwnt.

Gwyddom, er mwyn cynnig cyfiawnder gwell i’r cyhoedd, bod angen i’n gweithwyr gael mynediad amserol at hyfforddiant perthnasol. Dyna pam y byddwn yn eich cefnogi gydag o leiaf bum niwrnod o Ddysgu a Datblygu ffurfiol (L&D) bob blwyddyn. Rydym yn cymryd golwg gynhwysol ar dalent, ac er bod rhai pobl yn fwy addas ar gyfer rolau arwain, gwyddom fod gan bawb y potensial i ddatblygu.

Rydym yn addo’r canlynol i chi:

  • cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau
  • y cymorth sydd ei angen arnoch i wireddu eich potensial a chyflawni eich uchelgeisiau
  • y sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddefnyddio technoleg newydd ac addasu i ffyrdd modern o weithio.

Rydym yn gwneud hyn, oherwydd eich bod yn cytuno i:

  • groesawu cyfleoedd newydd i ddatblygu eich sgiliau
  • chwilio bob amser am ffyrdd i wella eich sgiliau
  • rhoi adborth, a bod yn agored iddo
  • rhoi popeth rydych chi’n ei ddysgu ar waith.

Y datblygiad cywir ar gyfer eich gyrfa

P’un a oes angen i chi ddatblygu eich sgiliau digidol, arweinyddiaeth neu sgiliau pobl, byddwn yn eich cefnogi i gynllunio eich L&D o gwmpas eich gyrfa. Byddwch yn cael cymorth arbenigol parhaus gan eich cydweithwyr – a byddwch yn cael eich annog i’w hyfforddi hefyd.

Cyfleoedd datblygu arweinyddiaeth

Os oes gennych ddiddordeb i’n harwain drwy’r rhaglen Ddiwygio, gallwn gynnig nifer o fentrau datblygu arweinyddiaeth:

  • Rhaglen datblygu arweinyddiaeth GLlTEM ar gyfer gweithwyr iau ym mandiau D i A, gan gynnwys digwyddiadau datblygu arweinyddiaeth, hyfforddiant, a chwrs sbarduno ar arwain mewn sefydliadau digidol
  • Rhaglen datblygu staff iau (Band E i F), sy’n rhoi cyfle i staff ymgeisio am swydd arweinydd tîm/goruchwyliol band D o fewn dwy flynedd, yn cynnwys gweithdai wyneb yn wyneb, e-ddysgu, llyfrau gwaith ac adnoddau dysgu ar-lein
  • Proffilio deallusrwydd emosiynol a hyfforddi rheolwyr.

Ewch â’ch talentau ymhellach

Yn ogystal â L&D sy’n benodol i GLlTEM, bydd gennych fynediad 24/7 at Civil Service Learning, sy’n cynnig amrywiaeth eang o adnoddau dysgu ar draws y llywodraeth. Hefyd os yw’n iawn ar gyfer eich gyrfa, mae gennym nifer o gynlluniau datblygu talent a all eich helpu i symud ymlaen nid yn unig o fewn GLlTEM, ond i’r Gwasanaeth Sifil ehangach a thu hwnt.

Prentisiaethau i bawb

Rydym yn falch o gynnig ystod eang o brentisiaethau o fewn meysydd gan gynnwys rheolaeth ddigidol, gwaith masnachol, arweinyddiaeth a rheoli prosiect. Nid yw prentisiaethau bellach wedi’u hanelu at bobl ifanc yn unig sy’n ymuno â ni mewn swyddi lefel mynediad. Mae prentisiaethau newydd wedi’u cynllunio i ddarparu dysgu a chymwysterau i’r holl staff, rhai newydd neu rai presennol, o lefel TGAU i radd Meistr. Dewch o hyd i fwy yma.